අහසට තිබ්බ වෙඩිල්ල පපුවට - Video

gun shoot skyW;=re bkaÈhdfõ újdy ux.,H W;aijhl i;=g N=la;s úÈñka isá msfhl=g wjdikdjka; f,i ish Ôú;h wysñ fj,d ;sfhkjd'

;u mq;df.a újdy ux.,H W;aijfha m%S;sh iurkak mshd úiska hd¿fjda tlal ;=jlal= j,ska wyig fjä ;sh,d ;sfhkjd'

jer§ulska wyig ;sín tl WKavhla fï mshdf.a mmqj mdidre lrk hkjd' Tyq tu ia:dkfhau ñh hkjd'

wka;sug uÕ=‍,a f.or wjuÕ=‍,a f.hla fj,d…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...