සිංහයා බලු වෙයි Photos

Buffalo gores lion and tosses it into the air after pride attackslef,a rcd isxyhd jqk;a iuyr fj,djg Th rÊcqrejkag;a jev jrÈkjd' fï lshkak hkafka ta jf.a l;djla'

isoaêh fj,d ;sfhkafka ol=Kq wm%sldfõ le,hlÈ' tlg ysgmq ;ukaf.a hd¿fjlaj isxyfhda /<lf.a f.dÿrla fjkjd n,ka bkak neßjqKq yrflla ;uhs fï úl%uh lr,d ;sfhkafka'

;ukaf.a i.hdf.a fn,a, jf.au ll=,aj,ska w,a,f.k isxyfhda ál nv mqrjd.kakjd fuhd olskjd' ta;a bjikak neß;ek fï i;d isxyfhda /<g lvd mek,d ;ukaf.a Wmßu Yla;sfhka isxyfhda tlal igka lrkjd'
Buffalo gores lion and tosses it into the air after pride attacks

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...