හසුනොවුණු LTTE 4000 ක්‌

LTTE STILL ACTIVEwdrla‌Il yuqodjg  yiqfkdjqKq ysgmq fldá l%shdldÍka 4000 la‌ isák nj by< fmf<a yuqod wdrxÑ ud¾. Bfha ^1 od& fy<slf<ah'

fudjqkaf.ka /ila‌ úfoaY rgj,g mekf.dia‌ we;s w;r wks;a msßi W;=f¾ isák nj wkdjrKh ù we;'fudjqka yuqodjg NdrjQfha keye' th nrm;< m%Yakhla‌ hEhs tu wdrxÑ ud¾. lSfõh'

fuf,i yuqodjg Ndr fkdjQjka w;r mqmqrK øjH úfYaI{hka" fndaïn lÜ‌g, tl,ia‌ lrkakka" m%ydr ie<iqïlrejka" nqoaê wxY l%shdldÍka iy fldá cd;Hka;r cd,hg iïnkaOjQjkao isák nj fcHIaG yuqod ks,Odßfhla‌ mejeiSh'

W;=re m<d;a iNd uka;%sks wdkkaÈ iislrka mjd yuqodjg Ndrù ke;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...