ෂාරුක් සිංහල සිංදුවක - Lokuma Fan

Shah Rukh Khan - Lokuma Faniqmsß fnd,sjqâ k¿ Idrela Ldkaf.a w¨;au Ñ;%mgh jk *Eka kue;s Ñ;%mgfha .S;hla hIa rdÊ *s,aïia mqoa.,sl iud.u isxy,g mßj¾;kh lr Bfha ^11& wka;¾cd,hg uqod yer ;sfnkjd'fuu .S;h isxyf,ka kï lr ;sfnkafka f,dl=u *Eka hkqfjkqhs'

th .dhkd lrkq ,nkafka ckm%sh .dhk Ys,amSfhl= jk bka*dia kQ¾§kah'hYa rdÊ *s,aïia mqoa.,sl iud.u fuu .S;h isxyf,ka fukau ;j;a NdId lsysmhlskao ks¾udKh lr we;s w;r l,dmh ;=< Ñ;%mgh ckm%sh lrùug NdId .Kkdjlska .S; ks¾udKh lr ;Sîu úfYaI;ajhls'

fuu Ñ;%mgh wfma%,a ui 15 jk Èk isg bkaÈhdfõ ;sr.; ùu werfUkq we;'
.S;fha ùäfhdaj my;ska n,kak

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...