ඉන්දියාවේ පරාජය ගැන Facebook Post

india lost fb post
f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,shg wod,j ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu bkaÈhdj mrod úiaihs úiai f,dal l=i,dkfha wjika ;r.hg Bfha ^31& iqÿiqlï ,enqjd'

fuu ch.%yKh;a iu.u f*ianqla Ndú;d lrk Y%S ,dxlslhska úúO woyia m,lrñka isákjd'

tu woyia lsysmhla my;ska'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...