විමල්ගෙන් වන්දි එපා

zke;a; fjkqjg we;a;z .%ka:h m< l< úu,a ùrjxY uy;df.ka remsh,a ñ,shk 100l jkaÈ uqo,la b,a,d ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl fidaujxY wurisxy uy;d f.dkq lr ;snQ kvqj jkaÈ f.ùulska f;drj fomd¾Yajfha tlÕ;dj u; fld<U jd‚c uydêlrK úksiqre Ysrdka .=Kr;ak uy;d bÈßfha Bfha ^06& iu:hlg m;a úh'

úu,a ùrjxY uy;d Tyqf.a ks¾udKhla f,ig m%ldYhg m;a l< tu .%ka:hg we;=<;a lr we;af;a ;ud yd á,aúka is,ajd uy;d úiska mlaI uOHu ldrl iNdj fj; fhdackd l< woyia yd u;jdo neúka j.W;a;rldr úu,a ùrjxY uy;d ish nqoaêuh whs;sjdislï W,a,x>Kh lr we;s njg fidaujxY wurisxy uy;d fpdaokd lr ;snq‚'

tjlg meje;s rchg iyfhda.h olajñka ck;d úuqla;s fmruqfKka bj;aj .sh j.W;a;rldr úu,a ùrjxY uy;df.ka remsh,a ñ,shk 100l jkaÈhla ,ndfok f,i;a tu .%ka:h wf,ú lsßu fyda fnodyeßu kj;d,k jdrK ksfhda.hla ksl=;a lrk f,i;a 2008 jif¾§ fld<U jd‚c uydêlrKh yuqfõ fidaujxY wurisxy uy;d f.dkq l< fuu kvqfjka b,a,d ;snq‚'

jir lsysmhla mqrd meje;s fuu kvqj fomd¾Yajfha tlÕ;dj u; wjika lr .ekSug leue;s njg fomd¾Yajfha kS;s{jreka Bfha ^06& úksiqre Ysrdka .=Kr;ak uy;d yuqfõ bÈßm;a l< lreKq oelaùïj,ska miqj lsisÿ jkaÈ f.ùulska f;drj tfia kvqj iu:hg m;a úh'

kvqj le|jQ wjia:dfõ Bfha ^06& wêlrKh yuqjg meñK isá úu,a ùrjxY uy;d yd fidaujxY wurisxy uy;d iu:h iïnkaO kvq fmdf;a w;aika ;eîfuka miq kvq lghq;= wjika flre‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...