අලුත් අවුරුදු නැකැත්

2016 pala pala  Litha
mrK wjqreoao i|yd iakdkh
wfma%,a ui 13 jeks nodod Èk fldfydUm;a hqI ñY% kdkq .d iakdkh fldg bIag foaj;d wkqiaurKfhys fh§ jdih uekú'

w¨‍;a wjqreÿ Wodj
wfma%,a ui 13 jeks nodod Èk wmrNd. 07'48 g isxy, w¨‍;a wjqreoao Wodfjhs'

mqKH ld,h
wfma%,a ui 13 jeks nodod wmr Nd. 01'24 isg 14 jeks n%yiam;skaod mQ¾j Nd. 02'12 olajd mqKH ld,h fhfoa'

wdydr msiSu
wfma%,a ui 13 jeks nodod wmr Nd. 08'06 g <d fld< meye;s ^m,djka& jia;%dNrKfhka ieriS ol=Kq ÈYdj n,d <sma ne|" .sks fud<jd t<lsß ñY% lsßn;la o uqx weg ñY% leú,s j¾.hla o ms<sfh, lr .ekSu uekú'

jev we,a,Su" .kqfokq lsÍu yd wdydr wkqNjh
wfma%,a ui 13 jeks nodod wmr Nd. 08'54 g <d fld< meye;s ^m,djka& jia;%dNrKfhka ieriS ol=Kq ÈYdj n,d ish¨‍ jev w,a,d .kqfokq fldg wdydr wkqNjh uekú'

ysif;,a .Eu
wfma%,a ui 16 jeks fikiqrdod mQ¾j Nd. 10'41 g ngysr ÈYdj n,d ysig kq. m;ao" mhg lr| m;a o ;nd ks,a meye;s jia;%dNrKfhka ieriS ;, f;,a iy kq. m;a hqI ñY% kdkq o .d iakdkh lsÍu uekú'

/lS rlaId i|yd msg;aj hEu
wfma%,a ui 18 jeks i÷od mQ¾j Nd. 06'27 g iqÿ meye;s jia;%dNrKfhka ieriS" § lsß yd .sf;,a ñY% lsßn;la yd leú,s j¾.hla wkqNjlr ke‍fÛkysr ÈYdj n,d msg;aj hEu uekú'

ie'hq' -
by; kele;a fõ,djka ilia lr we;af;a ixialD;sl fomd¾;fïka;=fõ wkq.%yh we;sj isxy, wjqreÿ kele;a lñgqj úisks' 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...