ගායිකාවක් වේදිකාවමත මරුට

Popstar bitten by a COBRA
bkaÿkSishdfõ m%isoaO fmdma .dhsldjla jk Irma Bule i¾mfhl= oIaG lsÍu ksid ñh .syska ;sfhkjd''

fï .dhsldj idukHfhka fõÈldfõ .S .hkfldg i¾mhska wef.a oudf.k kgkjd' lsysmjrlau fï i¾mhska wehg oIaG lr,;a ;sfhkj¨‍' yenehs weh fõÈldfõ§ fï i¾mhskag lrk ysxid yßu wlre‚lhs'fï ksidfoda fldfyo wehf.a Ôú;h i¾mfhl= ksid ke;s jqfKa'

jhi wjqreÿ 29la jk fï fmdma .dhsldj fõÈldj u; fjkod jf.au i¾mhska wef.a oudf.k kgoa§ tla i¾mfhla wehg oIaG lr,d' úkdä 45la muK fõokdfjka isá weh fõÈldj u;u wjika yqiau fy<kjd

ta ish,a, leurdfõ igyka fj,d ;sfhkjd

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...