නාමල්ගේ ඩාන්ස් එක

Namal Rajapaksa Papare Dance
md¾,sfïka;=fõ foaYmd,k l;d lsh,d Widúfha kvq wy,d f.jk Ôúf;ka ñÿKq kdu,a rdcmlaI <ÕÈ ojil mmf¾ vdkaia tlla kegqjd'

jfÜ ysáh fld,af,da fl,af,d;a fïlg ifmd¾Ü tl ÿkakd jf.au uyskao rdcmlaI uy;a;h;a kdu,a kgmq ;ek mqgqjl jdäfj,d mmf¾ ;df,g w;amqä .eyqjd'fï vdkaia tl t;k ysgmq flfkla ùäfhda lr,d ;snqfKa fï úÈhg

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...