මහින්දට විඡේරාමෙන් බංගලාවක්‌

mahinda rajapaksa
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;dg mÈxÑùu i|yd rdcH mßmd,k wud;HdxYhg wh;a fld<U 07 úfþrdu udjf;a î 106 ork nx.,dj fjka lr§ we;ehs weue;s rxð;a uoaÿu nKa‌vdr uy;d Bfha ^7 od& md¾,sfïka;=fõ§ iNd.; l< f,aLkhl oela‌fõ'

2015 wf.daia‌;= ui 28 od isg uyskao rdcmla‍I uy;df.a mßyrKh i|yd fuu ksji fjkalr § we;ehso fuu f,aLkfha oela‌fõ'

Woh .ïukams, uy;d wik ,o m%Yakhlg ms<s;=re f,i fuu f,aLkh iNd.; lrk ,§'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...