සනත්ට සභාපති පුටුව

Sanath Jayasuriya CricketerY%S ,xld l%slÜ kj f;aÍï lñgq iNdm;s f,i ik;a chiQßh uy;d m;alsÍug l%slÜ wdh;kh ;SrKh lr ;sfí'Tyq uehs ui 01od isg ish lghq;= wdrïN lsÍug kshñ;h'

fï w;r Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï t<efUk Tiag%ේ,shd yd tx.,ka; ;r.dj,s i|yd lKavdhï l<uKdlre f,i pß;a fiakdkdhl uy;d m;afldg ;sfí'

ysgmq f;aÍï lñgq iNdm;s wrúkaoo is,ajd uy;dg WmfoaYl ;k;=rlao msßkeóug l%slÜ wdh;kh lghq;= fldg ;sfí' tfiau ysgmq f;aÍu lñgq iNdm;s lms, úfÊ.=Kj¾Ok uy;dg tfrysj úkh mÍlaIKhla meje;aùugo l%slÜ wdh;kh ;SrKh lr ;sfí'

wo ^12od& meje;s udOH yuqjl§ l%slÜ iNdm;s ;s,x. iqu;smd, uy;d jeäÿrg;a m%ldY lf<a l=i,ag mkjd we;af;a jir y;rl ;djld,sl ;r. ;ykula njhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...