විමල් සන්ධානෙන් ඉවත්වේ

Wimal Weerawansa Sri Lankan Politicianmd¾,sfïka;= uka;%S  úu,a ùrjxY uy;d kdhl;ajh orK cd;sl ksoyia fmruqK tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka bj;a ùug ;SrKh l< nj  úu,a ùrjxY uy;d wo^05& md¾,sfïka;=jg mejiSh'

fïms<sn| okajñka l:dkdhl lre chiqßh uy;dg ,smshla fhduql<o fuf;la ;ud we;=¿ ;u mlaIfha uka;%Sjrekag iajdëk uka;%Sjreka f,i lghq;= lsÍug wjia:dj ,nd§ fkdue;s nj;a fyf;u lSh'

fïms<sn| mlaI kdhl /iaùfï§ ;SrKhla .kakd nj l:dkdhl lre chiqßh uy;d md¾,sfïka;=fõ§ mejiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...