වකුගඩු ජාවාරම පිංකමක් වෙයි

kidney raketjl=.vq cdjdrula  iïnkaOfhka  ielmsg nkaOkd.dr .; lr isák wg fokdg wod< kqvqj wo ^04&  fld<U ufyaia;%d;a wêlrKfha§ le|jQ w;r tu iellrejka cdjdrï lrejka fkdjk nj;a Tjqka iEu jl=.vqjlau mska ms‚i mß;Hd. l< wh nj;a iellrejka fjkqfjka fmkS isá ks;s{ ,laIdka vhia uy;d wêlrKfha§ mjid we;'

iellrejka  lv lr we;af;a wd.uk ú.uk ks;s muKla  nj miq.sh jir y;rl§ ld, iSudj ;=< bkaÈhd cd;slhka foiShlg jvd jeä msßila ,xldfõ m%Odk fm!oa.,sl frday,l ffjoHjrhl=f.a ks¾foaYh u; jl=.vq mß;Hd. lr we;s nj;a Tyq Tyq mjid ;sfí'

fld<U wmrdO fldÜGdih ia:dkdêm;s fkú,a is,ajd uy;d wêlrKhg jeäÿr úu¾Yk jd¾;djla bÈßm;a lrñka tu cdjdrdu iïnkaO w;rueÈlrejka .ek mßlaIKhla  lrk nj mjid we;'

fuu iellrejka h<s ßudkaâ lrk f,i ksfhda. l< fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d" iellrejka bÈßm;a lrK f,aLk .ek cd;Hka;r  mßlaIKhla lrk f,io fmd,sig ksfhda. lr ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...