සොරා ගත් ගිනි අවි පන්සලක

laggala police
,.a., fmd,sisfhka fidrd .;a à - 56 .sks wúh iy ßfjda,ajr 5 wo ^16& WoEik ,.a., jef,af,fj, io., úydrfha ;sî fidhd f.k ;sfnkjd
'
fmd,sish ioyka lf<a úydrdêm;s ysñhka isÿl< oekqï§ulg wkqj fuu .sks wú fidhd .;a njhs'

,.a., fmd,sishg lsf,daóg¾ 5 la muK ÿßka msysá fuu úydria:dkfha c, gexlshla wi, .sks wú oudf.dia ;snQ nj fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáhd'

tu úydria:dkfha Nsla‍IQka jykafia,dg iakdkh lsÍug ilia lr we;s ia:dkhl ;sî tajd fidhdf.k we;'.skswú fidrd.;a mqoa.,hka fuu ia:dkhg wod< .skswú f.kú;a oukakg we;ehs iel flfrkjd'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...