ප්‍රභාකරන්ගේ අරගලය සාධාරනලු !

R. Sampanthan PoliticianW;=re kef.kysr w¾nqohg úi÷ï fidhñka fldá ixúOdkh 30 jirla f.k .sh wdhqO ikakoaO wr.,h idOdrK   nj;a" fuys idOdrK;ajh jgyd .kssñka tu w¾nqohg ms<s.; yels foaYmd,k úiÿula f.k tau rcfha j.lSula nj;a ke;fyd;a h<s;a fkdis;= wkaofus brKulg uqyqK §ug isÿjk nj;a fou< cd;sl ikaOdkfha kdhl yd úmlaI kdhl wd¾ iñnkaOka mejiSh'

1979 jifra§ ;uka md¾,sfuska;=jg f;aÍ m;aùfuka miq t,a'à'à'B kdhl fõ¿ms,af,a m%Ndlrka fou< ck;dj iuÕ tlaù tlai;a wr.,hla isÿ l< hq;= njg ;ud iuÕ mejiShehs o Tyq lSfõh'

ls,sfkdÑÑfha b,x.hs ;ñ,a wriq lÉÑ mlaIfha m%Odk ld¾hd,hfha mej;s  idlÑPdjg tlafjñka iñnkaOka lSfõ fldá kdhl fjs¿ms,af,a m%Ndlrka W;=rekef.kysr w¾nqoj,g iaÒr foaYmd,k úiÿula f.k tau fjkqfjka wdhqO ikakoaO wr.,hl ksr; jQ njhs' tu wr.,h idOdrK wkaofuka isÿl, wr.,hla nj;a fyf;u ioyka lf<ah'

wdhqO ikakoaO wr.,fhka f;drj ish w¾nqoj,g úiÿñ ysñ jk iaÒr foaYmd,k úiÿulg n,mEï lsÍfus whss;shla W;=re kef.kysr fou< ck;djg we;s nj;a" fus iñnkaofhka ;uka o ckdêm;s ffu;%md, isßfiak uy;d yd idlÑPd lrk nj;a iñnkaOka uy;d ioyka lr isáfhah'

idlÑPd ud¾.fhkau fuu w¾nqohg iaÒr úiÿula f.k wd hq;= nj;a" óg uqia,sñ ck;dj fjkqfjka Tjqkf.a ksfhdað;hskao odhl úh hq;= nj;a fuu w¾nqohg úiÿñ f.k tu meyer yerhfyd;a fkdis;= wkaofus brKïj,g h<s uqyqK §ug isÿjkq we;s njg;a iñnkaOka wk;=re we.ùh'

;jo W;=re kef.kysr ck;dj lsisúgl wu;l lr fkdue;s nj;a tu ck;dj m%;slafIam lrk foaYmd,k úiÿula lsisfia;au ms<sfkd.kakd nj;a tu ck;dj ms<s.kakd wdldrfha úiÿula flfia fyda f.k tk nj;a úmlaI kdhljrhd ioyka lr isáfhah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...