සැමුවෙල්ස්ට දඩ

malan samuwelwjika uyd ;r.h ch .ekSfuka miqj ;r.fha ùrhd jQ ud,ka ieuqfj,aia‌g ;r. uqo,ska 30] l ovhla‌ f.ùug ;r. ;Srljrhd jQ rkacka uvq.,a, uy;d ;SrKh lf<ah' thg fya;=j Tyq ms;slrKfha fhfok wjia‌:dfõ§ mkaÿ hEjQ fnka ia‌fgdla‌ia‌g mreI jpkfhka neK je§uhs'

ud,ka ieuqfj,aia‌ ,l=Kq 27 la‌ ,nd isáh§ ,sï ma,kalÜ‌f.a mkaÿjlg lvq¨‍ rlskakdg Wvmkaÿjla‌ § msáfhka bj;a jk úg ms;slre wka;fha isá úksiqre tu Wvmkaÿj iel iys; nj oekaùfuka miqj f;jeks úksiqreg fhduqlrk ,§' tys§ fkdoejqkq l%Svlhl= f,i kï flreKq ieuqfj,aia‌ h<s;a ms;slrKfha fh§ug jdikdjka; úh' ta wjia‌:dfõ§ fnka ia‌fgdla‌ia‌ ieuqfj,aia‌g jpk fol ;=kla‌ lshQ nj;a bka fldamhg m;a ieuqfj,aia‌ Tyqg mreI jpkfhka neK je§u fuu ovhg hg;a ùug fya;=j ù ;sfí'

ia‌fgdla‌ia‌f.a msg msg mkaÿ y;rlg ld¾f,daia‌ n%e;afjhsÜ‌ yfha myr y;rla‌ ,nd fldfoõjkaj ch.%yKh lsÍfuka miqj lñih .,jd oeuQ ieuqfj,aia‌ tx.,ka; l%Svd úfõld.drh wi,gu f.dia‌ mreI jpkfhka lE .iñka ta fj; Èj hoa§ kdhl verka ió we;=¿ l%Svlhka Tyqj nod .ksñka .eg¨‍j ksrdlrKh lr oukq ola‌kg ,enq‚'

cd;Hka;r l%slÜ‌ ljqkais,fha 2'4'1 p¾hd O¾u moaO;sh lv lsÍu fya;=fjka fuu ovh f.ùug Tyqg isÿúh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...