වකුගඩු ජාවාරමේ සැකකරු පැනයයි

Kidney racket: Sri Lankajl=.vq cdjdrug iïnkaO nj lshk bka§h cd;sl ;reKhka wgfokd w;ßka m<uq iellre mekf.dia ;sfnkjd'Tyq r|jdisá ñßydk /|jqï l|jqfrka mekf.dia we;s njhs nkaOkd.dr ks,OdÍka wêlrKhg oekqï ÿkafka'

fufia mekf.dia we;s ,laIauka l=ud¾ kue;s fuu bka§h cd;sl iellre w;awvx.=jg .ekSu ioyd wêlrKh jfrka;= ksl=;a l<d'

Tyq .=jka f;dgqmf,ka msgj hdug W;aidy l<fyd;a w;awvx.=jg .kakd f,ig wd.uk ú.uk md,ljrhd fj; ksfhda.hla o ksl=;a flreKd'bkaÈhdkqjka iy Y%S ,dxlslhka tlaj isÿlrk nj lshk fuu jl=.vq cdjdrug iïnkaO ;reKhka yh fofkl=f.a jl=.vq furg fm!oa.,sl frday,a lsysmhl§ bj;alr we;s nj miq.shod fy<sjqKd'

ta iïnkaO jd¾;djla imhk f,ig fi!LH wud;HdxYfha fm!oa.,sl frday,a ixj¾Ok wxYfha wOHlaIjrhdg o ksfhda.hla ksl=;a lsÍughs wêlrKh lghq;= lf<a'fuu ish¨‍ ie;alï isÿlr we;af;a kS;Hdkql+,j nj ú;a;sfha kS;S{ ,laIdka vhia wêlrKh yuqfõ m%ldY l<d'

isoaêhg iïnkaO iellrejka ,nk ui fojkod f;la ;jÿrg;a rlaIs; nkaOkd.dr .; lsÍughs wêlrKh ksfhda. lf<a' Tjqka ñßydk /ojqï lojqf¾ rojd ;eîug o ksfhda. flreKd'

je,a,j;a; iy nïn,msáh hk m%foaYj, ,e.=ïy,a foll isáh§ fuu bka§h cd;slhska msßi w;awvx.=jg .eKqfka miq.sh ud¾;= ;=kajkodhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...