නව පොලිස්පති පූජිත්

Pujitha Jayasundara 34 jeks fmd,siam;s f,i fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;d wo ^20& ckm;s úiska m;a lrkq ,eîh'

mqrmamdvqjQ fmd,siam;s OQrh fjkqfjka ckdêm;sjrhd úiska ks¾foaY lr hjk ,o ;sfofkl=f.ka tla wfhl=g fmf¾od /iajQ jHjia:dodhl iNdj úiska wkque;sh ,ndÿks'

fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;sjre f,i lghq;= lrk tia'tï úl%uisxy"  mQð;a chiqkaor iy pkaok úl%ur;ak hk uy;ajrekaf.a kï ckdêm;sjrhd úiska ks¾foaY lr hjd ;snqKq w;r thska jHjia:dodhl iNdfõ wkque;sh ysñjQfha fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;dgh'

kj fmd,siam;s mQð;a fiakdê nKavdr chiqkaor uy;d 1960 jif¾ ud¾;= 15 od l=reKE., we;=.,amqrfha Wm; ,enQfjla jkjd'
miqj uykqjr O¾urdc úoHd,fhka mdi,a wOHdmkh ,nd .;a Tyq chj¾Okmqr úYajúoHd,fhka l<ukdlrK jd‚cfõ§ úfYaI Wmdêh ,nd.;a;d'
Tyq wdOqksl iyldr ‍fmd,sia wêldßjrhl= f,i fmd,sia fiajhg tlajQfõ 1985 jif¾  uehs 20 jk Èkhs'

iyldr ‍fmd,sia wêldßjrhl= jYfhka fiajhg tlaù wmrdO yd fufyhqï lghq;= Ndrj wkqrdOmqrfhka jev wrUd uykqjr" uvl,mqj" r;akmqr m%foaYj, rdcldß lghq;= l< mQð;a chiqkaor uy;d ‍fmd,sia wêldß ;k;=rg Wiia lrk ,oafoa 1991 jif¾ uehs úisjk Èkhs''

bkamiq r;akmqr yd uykqjr m%foaY Ndrj lghq;= lrk fyf;u 1996 uehs 20 od ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldß ;k;=rg Wiia ùï ,enqjd' ‍

fmdf<dkakrej" ksljeráh" lE.,a," kqjrt<sh Èia;%slalj, jir y;rla fiajh lrk Tyq ‍fmd,sia u;aøjH kdYl wxYfha wOHlaI f,iska jir ;=kl muK ld,hla lemù lghq;= l<d'

ksfhdacH ‍fmd,siam;s ;k;=r i|yd 2005 uehs 11od Wiiaùï ,eîfuka miqj;a uil ld,hla u;aøjH kdYl ld¾hdxYhg fiajdjla ,nd ÿka mQð; chiqkaor uy;d bkamiqj fld<U Èidj" jhU Èidj"  W;=r" uOHu m<d; Ndr ksfhdacH ‍fmd,siam;s f,iska úfYaI rdcldßhla isÿ lrkq ,enqjd'

2010 cqks 02 od ‍‍‍fcHIaG ksfhdacH ‍fmd,siam;s ;k;=r i|yd m;ajQ mQð;a chiqkaor uy;d W!j m<d;" jhU m<d;" kef.kysr m<d; yd W;=re m<d;" Ndr ‍‍‍fcHIaG ksfhdacH ‍fmd,siam;s jYfhka lghq;= l<d'

2015 ckjdß 27 od isg niakdysr Èidj Ndr ‍‍‍fcHIaG ksfhdacH ‍fmd,siam;s jYfhkao m;ajQ mQð;a chiqkaor uy;d wo^20&Èkfha§ kj fmd,siam;s f,i m;alrkq ,enqjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...