තමිලිනිට ද්‍රෝහී ලේබලය

Tamil diaspora - Thamilini's bookiqÿ fldä l;dj fndre njg ikd: lsÍu ksid cd;Hka;r B<dï cd,h úiska ysgmq fldá ldka;d n,ldfha kdhsld ;ñ,sks oafrdays kdhsldjl f,i kïlr we;'

wef.a .%ka:ho ;ykug ,la‌lr ;sfí'

fuu .%ka:h lekvdfõ wf,ú lsÍuo w;aysgqjd we;' ;ñ,sksf.a .%ka:h ksid ðkSjd udkj ysñlï ljqkais,h yuqfõ Y%S ,xldjg t,a,ù we;s udkj ysñlï W,a,x>kh lsÍfï fpdaokd ì| jefgk njg B<fï cd,h fpdaokd lrhs'

;ñ,sksf.a .%ka:fhka jkaks fufyhqï wjidk i;sfha hqoaOh fufyhjQfõ m%Ndlrka fkdj mq;a pd,aia‌ wekagks nj fy<slr we;'

fï w;r iqÿ fldä l;dj ms<sn|j ðkSjd udkj ysñlï ljqkais,hg meñ‚,s lr we;af;a jkaks fufyhqu fkdÿgq msßila‌ njg f;dr;=re fy<sù we;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...