රනිල් බලය අතට ගනී

Ranil Wickremesinghe,nk wÕyrejdod WoEik/iaùug kshñ; tlai;a cd;sl mlaIfha lD;HdêldÍ uKav, /iaùfï § mlaIfha ;k;=re /ila wfydais lsÍu isÿ flfrk nj tcdm wNHka;r wdrxÑ ud¾. mjihs'

úfYaIfhkau tcdmfha kdhl;aj w¾nqoh meje;s jljdkqfj § mlaIh fn§ fjkaùu je<elaùu fjkqfjka mlaI jHjia:djg we;=<;a l< kdhl;aj uKav,h" Wmkdhl" ksfhdacH kdhl" ksfhdacH cd;sl ixúOdhl yd ksfhdacH uy f,alï Oqr fuys § wfydais lsÍug kshñ;j ;sfí'

ta wkqj fmr mej;s mlaI jHjia:dj wkqj kdhl rks,a úC%uisxy uy;dg jeä n,;, m‍%udKhla ysñ ùug kshñ;h' tfy;a oekg mj;sk mlaI iNdm;s" uyf,alï" NdKavd.dßl ;k;=re ork mqoa.,hkaf.a fjkialï lsisjla isÿ fkdflf¾'

fï w;r mlaIfha fojk fm< yd f;jk fm< kdhl;ajh iQodkï lsÍu yd mlaIfha jeä j.lSï m‍%udKhla ;reK msßia yg ,nd §ug o ie,iqï lr we;' tfukau wls, úrdÊ ldßhjiï uy;dg cd;sl fiajl ix.uh ndr §u;a tcdmfha udOH tallfha m‍%Odk;ajh C%sIdka; l=f¾ uy;dg mejeÍu;a isÿ jkq we;s nj tu wdrxÑ ud¾. mjihs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...