යකඩ උල මුහුණේ..!

kjiS,ka;fha uia l¾udka;Yd,djl jev lrñka isák w;r;=r fiajlhlaf.a uqyqKq ;=,g hlv lE,a,la lsod nisñka isÿ jQ wk;=rla fya;=fjka tu fiajlhdg jkaÈ uqo,la iy wod, jrolrejkag isr ovqjï mkjkakg kjiS,ka; wêlrKhla ksfhda. lr ;sfnkjd' fï wk;=r isÿù we;af;a 2014 jif¾§'

fï wkqj fiajlhskag l¾udka;Yd,dj ;=, ksis wdrlaIdjla iemhSug fkdyelsùu ksihs ovqjï mkjkakg wêlrKh ;SrKh lr we;af;a'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...