බක්මහ අකුණු වැඩි වෙයි

lanka Thunder and Lightningfujr isxy, w¨‍;a wjqreoao ,eîu;a iuÕu jdf.a nlauy wl=Kq jeä jk ,l=Kq Wodù we;ehs ld,.=K úoHd wOHlaI ckrd,a ,,s;a pkaømd, uy;d mjihs'

fï wkqj wl=Kqj,ska wdrlaIdùu ms‚i iqÿiq ish¨‍ l%shdud¾.j, fhfok f,i wOHlaI ckrd,ajrhd ck;djg okajd isà' wka;¾ fudaiï jeis ld,h il%Sh ùu ksid bÈß Èk lSmh o wl=Kq nyq, ld,hla njo ,,s;a uy;d wk;=re wÕjhs'

fï w;r wl=Kq ms<sn|j m¾fhaIK .Kkdjla lr we;s ysgmq ld,.=K úoHd wOHlaI yd fcHIaG ld,.=K úoHd{ fla'wd¾' wNhisxy uy;d mejiqfõ ksß;" niakdysr" ol=Kq yd inr.uqj m<d;aj, iji 5 isg rd;%s 9 olajd ld,fhaÈ wl=Kq iys; jeis we;sùug bv we;s njhs'

rEmjdysks wekafgkd jhrh rEmjdysksfhka .,jd f.hska msg;g oeóu" wl=Kq nyq,j we;sùug fmr isgu l< hq;= njo wNhisxy uy;d lSh'

‍fï ;;a;ajh bÈß Èk lSmh we;=<; È.gu ;sìh yels neúka wjqreÿ W;aij mj;ajk t<suyka l%Svdx.K jeks ia:dkj, ijiajrefõ ld,h .;lsÍu m%fõYï úh hq;= njo" wl=Kq we;s wjia:dj,È ÿrl:k l;dny yd úÿ,s WmlrK mdúÉÑh iSud l< hq;= njo wNhisxy uy;d fmkajd fohs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...