රජිව් විජේසිංහට සිතාසි

Rajiva Wijesinhawlalr 127 l jmißhlska hq;a bvï fldgia folla remsh,a ,laI 1400 lg úl=Kk njg ‍fmdfrdkaÿù bvu ñ,§ .ekSug meñ‚ jHdmdßlhd ,jd  remsh,a ,laI 10l w;a;sldrï uqo,la ish nexl= .sKqfï ;ekam;a lrjd .ekSfuka wk;=rej fjk;a whl=g bvu úlsŒug mshjr f.k uQ,Huh mdvqjla yd úYajidh lvlsÍula isÿlf<a hehs lshk ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S uydpd¾h rðõ úfÊisxy uy;d we;=¿ 9 fofkl=g ,nk 27 jeksod  wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i okajd w;=re ;ykï oekaùï fkd;Sis yd is;dis ksl=;a lsÍug fld<U w;sf¾l Èid úksiqre à'mS'wd¾'ì'tÉ' isx.mamq,sf.a uy;d ksfhda. lf<ah'

ud¾. bÈlsÍï i|yd wjYH l¿.,a yd mia we;=¿ øjH iemhSfï ksr; me,auvq,a,  m%foaYfha mÈxÑ jHdmdßlhl= jk bkaÈl ksYdka; rdcfjo kue;a;d f.dkq lr ;snQ kvqjla i,ld neÆ w;sf¾l Èid úksiqrejrhd tu ksfhda.h lf<ah'

tlS bvï fldgia ysñ m<uqjk ú;a;sldr uydpd¾h rðõ úfÊisxy uy;d úiska fiiq ú;a;slrejkajo ksfhdackh lrñka t<eô ‍fmdfrdkaÿ .súiqï lv lsÍu  ksid ;udf.a  iqcd; wfmalaIdjka  ì| oud we;s nj;a tu.ska ;udg remsh,a ,laI 1500lg wêl w,dNhla mdvqjla isÿù we;s neúka jkaÈhla f,i tlS uqo, ,nd§ug ksfhda.hla ksl=;a lrkakehs tlS jHdmdßlhd ish kvqj u.ska wêlrKfhka b,a,d ;snq‚'

m<uqjk ú;a;slref.a wkqoekqu u; Tyqf.a .sKqug w;a;sldru f,i ;ekam;a l< tlS remsh,a oY ,laIhl uqo,g wu;rj bvï Tmamq mÍlaId lsÍu" kS;s{ .dia;= we;=¿ lghq;= i|yd ;j;a remsh,a ,laI 50l muK uqo,la ;udg jeh jQ nj;a fm;aiïlre tu.ska wêlrKhg fmkajd § ;snq‚'

m<uqjk ú;a;slref.a tlS tlÕùu ksid ol=Kq m<d;a olaIsK wêfõ.S ud¾.fha B<Õ wÈhf¾ bÈlsÍï lghq;= i|yd wjYH mia yd .,a we;=¿ wuqøjH iemhSug tlS bÈlsÍï iud.ï iu. ;ud tlÕ jQ nj;a tlS .súiqï lvlsÍu ksid ;udg bÈßfha§ tlS wdh;kj,g úYd, w,dNhla f.ùug isÿjk nj;a fm;aiïlre fvßla iurfialr wefidaIsfhaÜia kS;s{ iud.u u.ska f.dkq l< tu kvqfjka fmkajd § ;snq‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...