මහින්ද ගෙන් ජනපතිට පිළිතුරු

Mahinda Rajapaksa Former President of Sri Lanka;udg yuqod /ljrKh ,enqfKa wd¾' fma%uodi ckdêm;sjrhd hgf;a tcdm rch rg md,kh l< iufha§ hEhs ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d Bfha ^10 od& mejiSh'

;udg yuqod wdrla‍Idj ,nd§ug tjlg rdcH wdrla‍Il weue;s rkacka úfþr;ak uy;d lghq;= l< nj m%ldY l< ysgmq ckdêm;sjrhd tu wjêfha r;akmqr Èia‌;%sla‌lfha w;=re ue;sjrKhla‌ mej;s w;r ;ud ksjfia fkdisá fudfyd;l ;x.,a, ksjig lsishï msßila‌ fndaïn .eiQ nj o ta fudfydf;a rdcH wdrla‍Il weue;s rkacka úfþr;ak uy;d ueÈy;a ù ;udf.a wdrla‍Idjg yuqod /ljrKh ,ndÿka nj wo ;ud fy<slrk nj o fyf;u jeä ÿrg;a mejiSh'

t;fldg uf.a orejka l=vd úfha miqjqKd' fuu fndaïn .eiSu ksid we;s jQ lïmkfhka uf.a fhdaIs; mq;dg l;d lsÍug yelsùu mjd l,a.;jqKd' yqÕfofkla‌ ys;kjd yuqod wdrla‍Idj ,nd.;af;a uu rg md,kh l< wjêfha lsh,d'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...