අර්ජුනගේ මීඩියා රියදුරු රිමාන්ඩ්

Ports Ministry arjunafmf¾od fld<U fn!oaOdf,dal udjf;a§ ;%Sfrdao r: ßhÿfrl= jdykh wjysr l<d hhs nyskaniaù myr§ula isÿl< weu;s udOH tall Ôma r: ßhÿfrl= Bfha rlaIs; nkaOkd.dr .; flreKd'

jrdh weu;s w¾cqk rK;=x.f.a udOH f,alïjrhdg imhd ;sfnk Ôma r:h mojd .sh nj lshk ã' t,a' ä,dka ;sjxl kue;s ßhÿre fuu myr§u lr ;snqfka fn!oaOdf,dal udj; Tiafia fgdßkagka foig heu i|yd .uka lrñka ;snQ Èjhsk mqj;am;g wh;a ;%Sfrdao r:hla meojQ Oïñl iqo;a kue;s ßhÿfrl=gh'

Tyq fmd,sishg meñKs,s lr ;snqfka fndÿ n, fiakd udOH idlÉPdjla wdjrKh lrkakg ;ud lsre<mk m%foaYhg .uka lr isáfha isßiuka; r;akfialr kue;s udOHfõÈhd iu. nj;a tfia hoa§ úfþrdu mdr ykaÈh wi<§ bÈßfhka meó‚ iqfLdamfNda.S Ôma r:hla ;u ;%Sfrdao r:h ms<sn| lsisÿ ;elSula fkdlr tlajru úfþrdu ykaÈfhka yerùug iqodkï jQ nj;ah'

tu wjia:dfõ mdf¾ mej;s wjysr;djhka ksid tu r:hg bv ,ndfokakg mudjQ wjia:dfõ Ôma r:h mdr ueo k;r lr thska nei meñK ˜wfvda WU okakjo fvda uu ljqo lsh,d'' oek.kska mrhd''˜ hhs .=.=rñka Ôma r:fha meñ‚ ßhÿre ;ud iu. nyskaniaù miqj uyu. msßi n,d isáh§ myr§ugo mgka.;a njhs'

tu wjia:dfõ t;ek fiajfha fh§ isá l=re÷j;a; fmd,sisfha fmd,sia ks,Odßhl= wjjdo lrkakg wdj;a weu;s yhsh ys;gf.k isá ßhÿre ta lsisjla udhsï lr ke;'

Tyq myrfok whqre n,d isá fmd,sia ks,Odßhdo thg tfrysj lsisjla lr ke;s w;r pKaä mdÜ tl oud Tyq jdykh mK.kajd kej; f.dia ;snqKs'

flfia fj;;a ;%Sfrdao ßh we;=f,a isáfha leurd iys; udOHfõÈfhl= nj Ôma ßhÿre ±k isg ke;'Tyq ish rdcldßh bgq lr fuh m;a;f¾ ±ïfïh' miqod mqj;am;a u.ska fï isoaêh PdhdrEm iys;j m%pdrh fkdjkakg ;%Sfrdao ßhÿfrl=g isÿjQ ;jka wlr;eíhla f,iska fuh hghkakg bv ;snqKs'

fla' fþ' 6245 wxl iys; fuu r:h .ek miqj l< fidhd ne,Sfï§ jrdh weu;s w¾cqk rK;=x.f.a udOH tallfha m%OdkS ;ór uxcqg wh;a tlla nj fy<Sj ;snqK w;r ta Tiafia fmd,sishg l< meuKs,a, wkqj myrÿka mqoa.,hd w;awvx.=jg .;a l=re÷j;a; fmd,sish Tyq fld<U m%Odk ufyia;%d;ajrhd yuqjg bÈßm;a lsÍfuka miq ,nk 18 od f;la rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sfí'

rlaIs; nkaOkd.dr.; lrk ,o ielldr ßhEÿre ,nk 18 jeksod y÷kd.ekSfï fmfrÜgqjlg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'
Ports Ministry Driver Involved in Assault Remanded Till April 18

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...