අවුරුද්දට මට හිරබත්

namal rajapaksa
iuyrúg fyg wksoaod fjkfldg wfma wïuhs ;d;a;hs .fï ld,agka tfla Tn;a tlal isxy, wjqreoao iurkfldg kdu,a rdcmla‍Ig ysrn;a lrkak fjhs' tfyu jqfKd;a ;uhs hymd,k wdKavqfõ iuyre i;=gq fjkafka'

fudlo isxy, wjqreoaog hymd,k wdKavqfõ iuyrekag i;=gq fjkak kï w¨‍;a wjqreoaog l,ska kdu,a rdcmla‍I ysrn;a lkak ´k lsh,d uy Wcdrejg lshjk lÜáhla bkakjd' yenehs tajdhska wfma .uk kj;ajkak neye lsh,d ux lshkjd'

kdu,a rdcmla‍I isxy, wjqreoaog fkfjhs B<Õ wjqreÿ mfyau ysrn;a lEj;a fï rfÜ f.dúhd" ëjrhd" lïlrejd fjkqfjka y~la kÕk tl wms kj;ajkafka keye'

md¾,sfïka;= uka;%s kdu,a rdcmla‍I uy;d fufia mejeiqfõ Bfha ^31od& fn,sw;af;a§ m<d;a md,k uka;%s ixioh úiska ixúOdkh lrk ,o ck;djg Pkao whs;sh ,nd§u fjkqfjka uyck fm;aiulg wiaika ,nd.ekSfï wjia:djg iyNd.s fjñks'

jeäÿrg;a woyia oelajQ uka;%sjrhd fufiao mejeiSh'

uu oelald j¾;udk wdrla‍Il f,alï;=ud lsh,d ;sfhkjd laf,afuda fndaïn" urdf.k uefrk fndaïn lÜg, yuqjqKq tl cd;sl wdrla‍Idjg ;¾ckhla fkfjhs lsh,d' wmsg t;=udf.ka wykak ;sfhkafka tal cd;sl wdrla‍Idjg ;¾ckhla fkfjhs kï ldf.a wdrla‍Idjgo tal m%Yafka'

urdf.k uefrk fndaïn lÜg, mqkre;a:dmkh fkdjqKq ;%ia;jdÈfhlaf.a f.or ;sì,d yuq fjkjd' nqoaê wxYfhka .sys,a,d .kakjd' rfÜ wdrla‍Il f,alïjrhd lshkjd tal cd;sl wdrla‍Idjg m%Yakhla fkfjhs¨‍' tfykï wjqreoaog r;s[a[d m;a;= lrkjd jf.ao laf,dafuda fndaïn m;a;= lrkak f.k;a ;sfhkafka'

urdf.k uefrk fndaïn lÜg, frÈj, T;,d fld<Ug m%jdykh lrkak ,Eia;s lr,d ;sfhkafka fudk jevlgo@ wmsg wykak ;sfhkafka wdrla‍Il f,alï;=udf.ka fïl cd;sl wdrla‍Idjg m%Yakhla fkfjhs kï fïl ldf.a wdrla‍Idjgo m%Yafka ;sfhkafka lsh,d fï rgg fy<s lrkak ´k'

ta b,a,Su wms t;=udf.ka lrkjd' f,daflu wo ;%ia;jdoh ms<sn| ;¾ckhla ;sfnk fj,djla' f,daflu cd;sl wdrla‍Idj ms<sn| l;d lrk fj,djla' f,daflu urdf.k uefrk ;%ia;jd§ka fydhdf.k hk fj,djla' yenehs wfma wdrla‍Il f,alïjrhd lshkjd urdf.k uefrk fndaïn lÜg, yuqfjk tl cd;sl wdrla‍Idjg ;¾ckhla fkfjhs¨‍'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...