ඉන්දියාව පැරදුන සතුටට වෙච්චදේ

Mushfiqur Rahim taunts Team India after ICC WT20 exit, apologizes after backlashbka§h lKavdhu mrdchg m;aùu;a iu. nx.a,dfoaY lKavdhfua lvq¨‍ rlsk l%Svl uqYa*sl¾ rySï ish Üúg¾ .sKqu Tiafia oelajq woyilg iudj b,a,d ;sfnkjd'Tyq i|yka lr we;af;a ;ud ngysr bka§h fldfoõ lKavdhug iyh oelaùu yuqfja tf,i igykla ;enq njhs'

tu igyk ms<sn| lsisjl=f.a fyda is;a ßoùula isÿjqfha kï Bg iudj b,a,d isák nj o uqYa*sl¾ rySï m%ldYlr ;sfnkjd'bkaÈhdfja mrdch ms<sn| Üúg¾ .sKqfua ;enq igyk ms<sn| úúO fpdaokd t,a,ùfuka miqj Tyq úiska th bj;alr ;sfnkjd'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...