බෝට්ටුවක් මුහුදුබත් වී 500ක් මරුට

bout capzised,sìhdfõ isg b;d,sh olajd hd;%d lrñka isá ixl%u‚lhska /.;a fndaÜgqjla uqyqÿn;a ùu fya;=fjka tys isá u.Ska 500la muK urKhg m;ajQ nj Èú.,jd.;a msßi îîiS mqj;a fiajh fj; mjid ;sfí'

fï ms<sn|j fuf;la ks, jYfhka ikd: lr fkdue;s jqj;a Èú.,jd.;a 41 fokd mjid we;af;a fndaÜgqj .sf,k fudfydf;a Tjqkaj fjk;a hd;%djlg udre l< njhs'

Èú.,jd.;a msßi b;sfhdamshd" fidaud,shd" iqvdk iy Bðma;= jeishka nj mejfia'

wod< fndaÜgqj uOHOrŒ uqyqfoa§ uqyqÿn;a ù we;'

,sìhdfõ isg b;d,sh olajd wk;=reodhl f,i uqyqÿ ud¾. yryd .uka .kakd msßia fï jif¾§ by< f.dia we;s nj îîiS mqj;a fiajh ;jÿrg;a jd¾;d lrhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...