දුක වැඩි නෙතේ ලක්ෂ 50ක් නරඹලා

Duka Wadi Nethe - Ruwan Hettiarachchi Sinhalaÿl jeä fkf;a ,laI 50 la n,,d ;sfhk nj wdrxÑhs@
Tõ" fï jkúg fï .S;h ,laI 50 lg jeä msßila kerUQ nj o;a; jd¾;dj, i|yka fjkjd'

fï úÈhg ,laI .Kka krUkakka kerUQ .S; .ek jd¾;d fndfydauhla ;sfnkjd fkao@
.S; rEm rpkh ‘hQ áhqíj,’ úúO pek,aj,g wms odkjd' ta tla tla pek,aj,ska kerUQ m%udKh igyka fjkjd' ta ish¨‍u ixLHd tl;= l<du ;uhs ta .S;h kerUQ m%udKh ;SrKh jkafka' ta úÈhg ;uhs f.dvdla wh ;ukaf.a .S; ,laI .Kka ne¨‍jd lsh,d lshkafka' uf.a fï .S;h;a hQ áhqí tfla ish¨‍ pek,aj, krUmq tajd tl;= lf<d;a ,laI 75 lg jeähs' uu fï lshkafka tl pek,a tll ú;rla ,laI 50 wNsnjd .sh .S;h uf.a .s;h lsh,d'

‘ÿl jeä fkf;a’ .ek;a álla l;d lruq@
ið;a p;=rx. ,shQ fï .S;h ix.S;j;a lf<a rëIa jekaofndakd' .S;fha úIqj,a tl lf<a liqka ldúkao' uuhs" fIߨ‍hs ;j;a lsysm fokl=hs fuys rÕmEjd' ‘ÿl jeä fkf;a’ .S;h ksl=;a lf<a 2014 cQ,s 29 jeksod'

u;lo fï .S;h rEm.; l< yeá@
u;lhs' ta rEm rpkdfõ yeáhg uu .rdchl fiajh lrk lrk ;reKfhla' ug w¢kak jqfKa Bg kshñ; we÷uhs' fldfydu yß b;ska Tkak wod< we÷u f.kak,d uu tal wekaod' yenehs b;ska we÷u wekaog ug rÕmdkak neye'

wehs ta@
rÕmdkjd ;shd fy,fjkakj;a nE' fudlo ta we÷u uf.a uy;g .e<fmkafka keye' rEm rpkfha yeáhg weúÈkak" ìu jdäfjkak ;sfhkjdfka' wr we÷u wekaog miafia uf.a nv;a tlal ysrfj,d'

Bg miafia fudlo lf<a@
;j;a we÷ula f.kak .kak jqKd' tal;a weÕg yß kE' Th úÈhg lSmhlau n,,d wka;sug ;uhs uf.a weÕg yßhk úÈfha we÷ula ,enqfKa'

rEm rpkdfõ Tfí fmïj;sh jqfKa fIß,a@
^yskeyS& rE.; lroa§ fIß,ag;a yß jevla jqKd' l;dfõ yeáhg wms wukdm fj,d fIß,a wfma f*dfgda tlla ‍fmdf<dfõ .ykjd' ta cjksldj lroa§ ùÿrej,g fIß,af.a w; lemqKd'

‘ÿl jeä fkf;a’ .S;h ,laI 50 la kerUQ m%S;sh iurkafka keoao@
uf.a Wmka Èkh fhÈ,d ;sfhkafka ud¾;= 22 od' todg uu Wmka Èkh;a tlalu fï i;=g mqxÑhg iurkjd' ;j;a úfYaI fohla lshkak ;sfhkjd' fï .S;h i|yd iïnkaO jQ ish¨‍u fokdj uu fï fudfydf;a wdorfhka u;la lrkjd'

wdßhjxY l=,;s,l

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...