පැනමා ජාවාරමේ ලාංකිකයන් 47 ක්‌

panama papers lankamekudfõ uQ,H iud.ïj, l¿ i,a,s ;ekam;a lr we;s Y%S ,dxlslhka 47 la‌ fldmuK uqo,la‌ ner lr ;sfío hkak fidhd .ekSu i|yd Y%S ,xld rch mekud rcfha iydh m;d we;'

l¿ i,a,s ;ekam;a lr we;s Y%S ,dxlslhka w;r ,xld úÿ,sn, uKa‌v,fha ysgmq iNdm;sjrhl=o jk rcfha m%n, foaYmd,k{hl=f.a ióm;u ñ;=rl= jk fudyq 1977 jif¾§ msysg jQ ;%ia‌; úfrdaë cd;sl jHdmdrfha mqfrda.dñhl= o fõ'

Y%S ,dxlslhka i;= l¿ i,a,s we;s nj uq,skau fy<s lf<a whsßIa ghsïia‌ mqj;am;hs'

fuu l¿ i,a,s ysñhkaf.a kduf,aLkh Y%S ,xld rchg ,eî we;'

bka iuyfrla‌ furg jHdmdßl la‍fIa;%h mjd fkdokakd whj¨‍ka nj fy<s ú‚' l¿ i,a,s ysñhkaf.a jeäfokl= l=re÷j;af;a yd fld<U wjg mÈxÑlrejkah'

l¿ i,a,s ysñhkaf.a kduf,aLkh fufiah'

wyuoa bia‌uhs,a yqfiaka" wla‌a;d¾Êuyuqoa" w,la‌nd¾ ihsµqÈka ðjqkað" wela‌jd meflaðka ,sñgâ" l%sIdka ksrd- kdkdhla‌ldr" pkaøð;a iuka l,ahdk chuy" pkaoare ia‌jdñodia‌" l%sia‌áhka µ¾äkekaâ m¾y¾" veksfh,a T¾áia‌" Èñ;%s ä jxY kdkdhla‌ldr" ÿñkao ufya,s ùrfialr" Bcdia‌ p;=¾" ì,al=hsia‌ bñáhdia‌" mÍvd Ôjqkað" yika uyuqoa" bïrdka w,la‌nd¾ Ôjqkað" cdkls c.ataIshd" chj¾Ok fõ,;ka;%sf.a Is,kaa;a fndf;acq" fcksµ¾ le;a,ska fiakdkdhl" l¿wÉÑ.uf.a wjkaa;s l=udr ch;s,l" ldkaold¾ fudhqqks,a wydika" lsfIda¾ yia‌reï iq¾gdka" ,is; .dñ‚ wdá.," fudyuâ bIdka .mq¾" ks,dka wfíúl%u" ksrkacka fukaäia‌" ksrkacka iq;sYaa Tia‌j,aâ" ´ïm%id.ï lkm;sms,af,hs" frdydka we,anÜ‌ b.aafkaaYia‌ f.dañia‌" Iks;aa fkÜ‌j¾la‌ " ikaf- úð;a weka;ks fmf¾rd" fiakl ÿkqú," fIhd¾¨ fl%dma ,sñgâ" I¾ñ,d jydí" IHdu,S iqf¾ka tÈßùr" fidauiqkaorï uql=kaoka" wEka l%sia‌áka uq;=kaoka" iqf¾kaøka tÈßùr" l=Idka y¾I fukaäia‌" l=Idka iy OïfïYajÍ" úoHd È,arela‌ wurmd,

fuu l¿i,a,s ysñhkag tu i,a,s ;ekam;a lsÍug kS;s Wmfoia‌ § we;af;a mekudfõ fudiekaa fmdkafiald kS;s iud.uhs'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...