2017 ශ්‍රීලනිප ආණ්ඩුවක්

Minister Dilan Pereram%dfoaYSh iNd ish,a, ch.%yKh lr ,nk wjqreÿ Wodj jkúg Y%S ksoyia mlaI wdKavqjla ìyslrk nj rdcH wud;H ä,dka fmf¾rd uy;d mjihs'

Tyq tnj lshd isáfha uyj nlañ.yj;a; m%foaYfha Bfha mej;s W;aihl§h'bvï rdcH wud;H á'ì' talkdhl uy;d úiska fuu W;aijh ixúOdkh lr ;sìK'

;jÿrg;a Y%S ,ksm kdhlhska flgùug udOHfõ§kag wjia:dj fkd,efnk nj mejiq ä,dka fmf¾rd wud;Hjrhd" ;u mlaIfha msßia ud¾. foll .uka l,o wruqK tlu ia:dkhlg hdu nj;a" ta tcdmhg tfrys wdKavqjla f.dvke.Su i|yd nj;a lshd isáfhah'

fuod wjqreÿ pdß;%j j,g wkqj ckdêm;sjrhd yd ysgmq ckdêm;sjrhd w¨‍;a wjqreÿod fld< meye;s we÷ï me<| isáh o ;uka yd á'ì' talkdhl fld,mdg we÷ï we£u mjd m%;slafIam l,nj Tyq mejish'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...