ශ්‍රීලනිප යෙන් 10ක් නෙරපයි

Duminda Dissanayake Sri Lankan member of Parliament
Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha úkh lñgqj bÈßfha fmkS fkdisá ysgmq m<d;amd,k wdh;k m%OdkSka oifokd mla‍Ih yer .sh idudðlhka fia ie,lSug Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ih ;SrKh lr we;ehs tu mla‍Ifha uy f,alï lDIsl¾u weue;s ÿñkao Èidkdhl uy;d Bfha ^31 od& mejeiSh'

Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha úkh nrm;< f,i lv l< j,,a,dúg m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s Wfoaks w;=fldar," uyr.u k.r iNdfõ ysgmq iNdm;sks ldka;s fldäldr" fndr,eia‌.uqj k.r iNdfõ ysgmq iNdm;s wreK m%shYdka;" w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s m%shka; mqIaml=udr" óß.u m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s ir;a kkaoisß rK;=x." .ïmy m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s rxð;a .=Kj¾Ok" fudrgqj k.r iNdfõ k.rdê;s iuka ,d,a m%kdkaÿ" ud;f,a m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s lms, nKa‌vdr ySkaflkao" Wl=fj, m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s iuka; O¾ufiak hk whg 29 jeksod úkh lñgqj yuqfõ fmkS isák f,i ,s;j oekqï § we;;a Tjqka lsisjl= ta i|yd fmkS isg fkdue;'

ta wkqj fuu ysgmq m<d;amd,k wdh;k m%OdkSka oi fokd fojeks jrg;a úkh lñgqj iy mla‍Ih fkdi,ld yer lghq;= lr ;sfnk nj;a" tu ksid Tjqka mla‍Ih yer .sh idudðlhka f,i lghq;= lsÍug;a bÈß m<d;a md,k ue;sjrKh i|yd ;r. lsÍug Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifhka kdufhdackd ,nd fkd§ug;a ;SrKh l< nj weue;sjrhd jeäÿrg;a mejeiSh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...