පාරට වැටුණු කොටියා ..! - Video

tiger
lgd¾ kqjr jvd;a ld¾hnyq,u wêfõ.S ud¾.hg oejeka; jHd>‍%fhl= yÈisfha mdf¾ .uka .;a jdykhlska jeàu fya;=fjka WKqiqï ;;ajhla yg f.k ;sfnkjd'

fuu jHd>‍%hd ud¾.fha Èj hk wdldrfha ùäfhda mghla wka;¾cd,hg uqodyeÍu;a iu.hs ta mss<sn| oeä l;dnyla u;=j we;af;a'úfoia udOH jd¾;d lf<a fï fya;=fjka ud¾.fha oeä r: jdyk ;onohlao ygf.k ;snQ njhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...