මහින්දට රතුපස්වල විරෝධය - Video

Rathupaswala today protested against the arrival of former President Mahinda
msßisÿ mdkSh c,h  b,aÆ   r;=miaj, ;sfokl= hqo yuqodfjka fjä ;nd >d;kh lr ;j;a úYd, msßilg ;=jd, isÿ lsÍfuka jir ;=klg miq ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d   .ïmy ysgmq m%dfoaYSh iNdm;s rxð;a .=Kj¾Ok uy;df.a r;=miaj, ksjfia /iaùulg wo ^07& meñ‚fhah'

ysgmq ckm;s yd l=reKE., Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S uyskao rdcmlaI uy;d r;=miaj,g meñŒug úfrdaOh olajñka r;=miaj, c, .eg¿fõ§ hqo yuqodfjka fjä lE oi fofkla wo ^07&  mehl ksy~ úfrdaOhla oelajQy'

úfrdaO;d mqjre w;e;sj ne¨‍ïuyr - je,sfõßh m%Odk ud¾.h bÈßmsg isá Tjqka r;=miaj, msÜgksh bÈßmsg l¿ fldäje,la t,a,d ;sì‚'

úfrdaO;dj wrUd meh nd.hla muK hoa§ h;=re meÈhlska wd fofofkla ;ukag o woyia oelaùug wjYH nj lSy'

zfï msßig lsysm jrla jkaÈ ÿkakd' oeka fndrejg widOdrK úksohg Woaf>daIK lrkjd'z hehs ta fofokd lshoa§ Woaf>daIKh lrk msßi w;r isá ldka;djla meñK Tjqkg tfrysj l;d lrkakg jQjdh'
zThd,d îf.k fu;k tkak tmd'z hehs ldka;dj lSjdh'

zwms Thd,f.a i,a,sj,ska ìõfõ keyefka'z hehs úfrdaO;djg tfrysj woyia oelajQ mqoa.,fhla lSfõh'
úkdä 10la muK jpk yqjudrej isÿ úh'

úfrdaO;djg tfrysj woyia oelajQ mqoa.,hdf.ka udOHfõ§ka È.ska È.gu m%Yak wioa§ Tyq wfkla mqoa.,hdo iu. hkakg .sfhah'

úfrdaO;djfhka miq woyia oelajQ cQâ ksYdka; fmf¾rd uy;d fufia o lSfõh'

zuyskao uy;a;hdf.a ldf,a j;=r b,a,d Woaf>daIKh lroaÈ wmg fjä ;sínd' ug;a fjä jeÿKd' j;=r b,a,mq wmg fjä ;sífí' wo fjklï rdcmlaI uy;a;hd wms Èyd ne¨‍fõ kE' wmg jkaÈhla ÿkafk;a kE' tod tkak neßjqKq ckdêm;s rdcmlaI uy;a;hd wehs wo r;=miaj,g tkafka@ wfma ;=ka fofkl= uerejg miafia fYdalhlaj,a m< lf<a ke;s ckdêm;sjrhd r;=miaj,g tkjg wms leu;s kE' z
fjä jeÿKq fmf¾rd uy;d fufia lSfõh'

zug fjä jeÿKd' o;a ;rla leä,d leä,d .shd' fï ksid uu f.dvla ÿla úkaod' ls,ka ysgmq ckdêm;s;=ud wfma .ug tkjd lshd wmg wdrxÑhs' wms .ek fmdâvlaj;a fidhd fkdn,mq ysgmq ckdêm;s;=ud oeka r;=miaj,g tk tl .ek wms lK.dgq fjkjd'zRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...