චාල්ස්ගේ පොඩිකාලේ (Video)

fojk t<sifn;a uy/ðK yd Tgqkak ysñ pd,aia l=udrhd l=vd wjêfha fi,a,ï lrñka isá ùäfhda mghla wka;¾cd,h fj; uqodyer ;sfnkjd'

ì%;dkH rc mjq, ms<sn| Wkkaÿjla olajk fndfyda fofkl=g fuh w¨‍;a wdrxÑhla njg m;afj,d' fï jk úg 67 jk úfhys miqjk pd,aia l=ure ì%;dkHfha rc lsre<g ó<Õg ysñlï lshkakdhs' fojk t<sifn;a /ðK 89 jk úfhys miqjkjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...