මහින්දව යළිත් ජනපති කරයි..! (VIDEO)

mahinda
ji úi ke;s rgla cd;sl fmd< iy fjf<| m‍%o¾Ykfha fojk Èkh wohs' fld<U nKavdrkdhl cd;Hka;r iïuka;‍%K Yd,dfõ§ Bfha fuh wdrïN jqKd'

ji úi ke;s rgla cd;sl jevigyk wo ^07& t<soelajqjd' fuu wjia:dj ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;df.a m‍%Odk;ajfhka meje;s w;r w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d we;=¿ ue;s weu;sjre /ilau tlaj isáhd'

fuys§ iNdj wu;ñka issá lDIsl¾u wud;HdxY f,alï î' úfÊr;ak uy;dg w;miqùulska meg,s,s iy.; ;;a;ajhlg uqyqK fokakg isÿjqKd' ta ckdêm;s  ffu;%Smd, isßfiak uy;d wduka;%Kh lrkjd fjkqjg ckdêm;s f,i uyskao rdcmlaI uy;df.a ku wduka;%Kh lsÍu;a iu.hs'

^tu ùäfhdaj my;ska oelafõ&

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...