ගුරුවරියක අතවර කර මරලා - Video

Pre School Teacher Killed In Monaragala
fudkrd., fmd,sia‌ n, m%foaYfha lsjq,wdr jrd,kao m%foaYfha fmr mdi,a .=rejßhla‌ fmf¾od ^17od& lmdfldgd >d;kh lr ;sìh§ fidhdf.k ;sfnkjd'  fufia >d;khg ,la‌ù we;af;a lsjq,wdr jrd,kao mÈxÑ neoafoa yqKqf.a fidaudj;S kue;s 54 yeúßÈ wújdyl ldka;djla'

ñh.sh wehf.a foayh ms<sn|j Bfha mia‌jrefõ ufyia‌;%d;a mÍla‌IKh isÿ lsÍug kshñ;j ;snqKd'  wehj ,sx.sl w;jrhlg ,la fuu >d;kh isÿlr we;s njgo iel lrkq ,nkjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...