ලොව වේගවත්ම සුපිරි කාරය Video

 the world has a new fastest production car
iqmsß fudag¾ r: ksIamdokfha m%uqL iud.ula jk nq.dá" ish ksIamdok fmf<a kj;u yd fõ.j;au iqmsß ldrh ðkSjd fudag¾ r: m%o¾Ykfha§ t<solajd we;'

2005 jif¾§ uq,skau y÷kajdÿka nq.dá fjhsfrdka fudag¾ r: udÈ,s fm<g wh;a Veyron 16.4 Super Sport fudag¾ r:h 2013 jif¾§ .skia f,dal jd¾;d fmd;g wkqj f,dj idudkH Ndú;fha fhdod .kakd fõ.j;au fudag¾ r:h f,i ms<s.ekq‚'

flfia fj;;a" fuu fjhsfrdka fudag¾ r: udÈ,s fmf<ys ksudj iksgqyka lrñka" y÷kajd§ we;s kj;u iqmsß ldrh kïlr we;af;a nq.dá phsrka hk kñks'

nq.dá iqmsß fudag¾ r: .ek l;d lsÍfï§ iïmQ¾Kfhkau ixj¾ê; fudag¾ r:hla f,i l,t<s nisk" phsrka iqmsß ldrh fmr mej;s fjhsfrdka udÈ,shg jvd fõ.fhka fukau ñf,kao wêlh' tys ñ, olajd we;af;a we'fvd'ñ,shk 2'6la fyj;a wdikak jYfhka re'fldaá 38la f,isks'

wYajn, 1"500l n,hlska hq;= tkaðulska cjh ,enQ nq.dá phsrka iqmsß ldrh mehg lsf,daóg¾ 420l Wmßu fõ.hla <Õdlr .; yels ienEu iqmsß ldrhla nj mejfia'Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...