ලංකාව පරදී - video

Asia Cup: Pakistan beat Sri Lanka for consolation win
wdishdkq l=i,dk ;r.dj,sfha mdlsia;dkhg tfrysj nx.a,dfoaYfha ó¾mQ¾ kqjr fYÍ nx.a,d cd;sl l%slÜ l%Svdx.Kfha meje;s ish wjika ;r.fha§ 6l mrdchla ú| .ekSug Y%S ,xld ms,g isÿúh'

m<uqj mkaÿjg myrÿka Y%S ,xld ms, ´jr 20 wjidkfha lvq¨‍ 4la oeù /ia l< ,l=Kq 150 yUd .sh mdlsia;dkq ms, ´jr 19'2l§ lvq¨‍ 4 muKla oeù ch.%yKh imqrd .;af;ah'

fujr wdishdkq l=i,dk ;r.dj,sh mqrd ,l=Kq wfyakshlg uqyqKfoñka isá Y%S ,xld msf,a fcHIaG wdrïNl ms;slre ;s,lr;ak ä,aIdka Bfha fkdoeù ,l=Kq 75la /ia lrñka h<s oialï w;rg msúisu lemS fmkq‚' Tyq ÈfkaIa pkaÈud,a iu. tlaj m<uq lvq,a,g ,l=Kq 110l iïnkaO;djla f.dvke.Sug o iu;aúh' ä,aIdkag wk.s iyhla ,ndÿka Bfha ;r.fha§ kdhl;ajfha lghq;= l< pkaÈud,a fujr ;r.dj,sfha ish fojeks w¾O Y;lh /ia lf<ah'

úiaihs20 f,dal l=i,dk ;r.dj,sh wdikakj ;sìh§ ä,aIdka kej; oialï w;rg meñŒu Y%S ,xld ms,g iekis,sodhl lreKla úh' flfiafj;;a Tyq Bfha ,l=Kq 8la ,nd isáh§ mdlsia;dkq msf,a kdhl YySâ w*aßä hejQ miajeks ´jrfha isjqjeks mkaÿjg ÿka Wvmkaÿj fudfyduâ b¾*dka w;ska .s,syS hdfuka ;j ÿrg;a lvq,af,a /£ isàfï jdikdj Wodlr .;af;ah'

 bka miqj Tyq mSvkfhka ñ§ug iu;ajQfha 6 jeks ´jrh hejQ kjl mkaÿ hjkakd jk fudfyduâ kjdiag È.g yryg myrfoñks' ta ´jrhg y;f¾ myr 3la iy yfha myrla iu. ,l=Kq 18la /ia l< fyf;u ´kEu uÜgul úiaihs20 ;r.j,§ ,l=Kq 5000 iSudj iïmQ¾K l< m<uq Y%S ,dxlsl l%Svlhd f,i;a" 15 jeks cd;Hka;r l%Svlhd f,i;a jd¾;dfmd;g tlaúh' wo ;r.h Tyq l%Svd l< 215 jeks úiaihs20 ;r.h jk w;r 74 jeks cd;Hka;r úiaihs20 ;r.h úh'

ish úiaihs20 ;r. Èúfha ;=kajeks w¾O Y;lh pkaÈud,a Bfha jd¾;d lf<a fudfyduâ b¾*dka hejQ 13 jeks ´jrfha m<uq mkaÿfjks' Tyq wdrïNl ms;slrejl= f,i l%Svd l< úiaihs20 bksï 4l§ ,enQ fojeks w¾O Y;lh th úh' Bg fmr ms;slre ,ehsia;=fõ my< ia:dkj, bksï 28lg l%Svd lrñka Tyq /ia fldg ;snqfKa tla w¾O Y;lhla mu‚'

ä,aIdka iy pkaÈud,af.a m<uq lvq,af,a Y;l iïnkaO;dj ì| jegqfKa jydí ßhdia hejQ 15 jeks ´jrfha m<uq mkaÿjgh' wk;=rej B<Õ ´jr 4§ Y%S ,xld msf,a ;j;a lvq¨‍ 3la ,l=Kq 17la we;=<; ì| jegqK;a ñ,skao isßj¾Ok ^4& yd tlajQ ä,aIdka ish 12jeks úiaihs20 cd;Hka;r w¾O Y;lh /ia lrñka Y%S ,xld bksu ,l=Kq 150 iSudjg f.k .sfhah' fIydka chiQßh ^4&" pdur lmqf.or ^2& yd oiqka Ydkl ^0& wvq ,l=Kq .Kklg oeù .shy'

Bfha ;r.fha § Y%S ,xld ms, fufyhùfï j.lSu ÈfkaIa pkaÈud,ag mjrd ;snqfKa ,is;a ud,sx. fjkqjg miq.sh ;r. 2 § kdhl;ajfha jev neÆ Wmkdhl wekafcf,da ue;sõia mdofha wdndOhlg ,laùu fya;=fjks' ue;sõia fjkqjg ksfrdaIka Èlaje,a, Bfha ;r.hg l%Svd lf<ah' Bfha ;r.h ke/öug l%Svd wud;H ohdisß chfialr" Y%S ,xld l%slÜ iNdm;s ;s,x. iqu;smd, iy f,alï fudydka o is,ajd uy;ajre o meñK isáhy'
Relive the highlights of Sri Lanka Cricket's batting against Pakistan Cricket Team #PAKvSL #AsiaCupT20
Posted by Asian Cricket Council on Friday, March 4, 2016
Relive the highlights of successful chase by Pakistan Cricket Team against Sri Lanka Cricket!! #PAKvSL #AsiaCupT20
Posted by Asian Cricket Council on Friday, March 4, 2016
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...