අපුරු මිත්‍රත්වය - Video

weußldfõ i;a;aj wkd:d.drhl isák isxyfhla‌ fldáfhla‌ iy j,ia‌ meáfhla‌ w;r oeä ñ;%;ajhla‌ we;s ù ;sfí'

2001 jif¾§ weÜ‌,kagd m%foaYfha u;aøjH ;smafmd,l ìï uyf,a fuu i;=ka fldgq lr ;sìh§ fmd,sish fírdf.k we;'fuu i;=ka ;sfokdf.a ñ;%;ajh flfiao lsjfyd;a Tjqka wdydr .kafkao tlg hEhs jd¾;d fõ'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...