සීයා දැරිය කෙලසයි - Video

child abuse
10 yeúßÈ mdi,a oeßhla wef.a iShd jk flfkl= úiska ÿIKh l< mqj;la ú,ÉÑh ÿkquv,dj m%foaYfhka wikakg ,enqKd' w;jrhg ,lajQ oeßh fï jkúg m%;sldr i|yd wkqrdOmqr uy frday,g we;=,;a lr ;sfnkjd'

ú,ÉÑh ÿkquv,dj m%foaYfha oeßhla Bfha ^18& oyj,a mdi,a f.dia h<s ksjig meñ‚ wjia:dfõ fï w;jrhg ,laj ;sfnkjd' oeßh isoaêh ms<sn|j wef.a kekaod flfkl=g mjid we;s w;r weh fï nj fmd,sishg okajd ;sfnkjd' jyd l%shd;aul jQ uyd ú,ÉÑh fmd,sish iellre Tyqf.a ksjfia /§ isáh§ w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

w;jrh isÿl< ia:dkhg Bfha ijiu uyú,ÉÑh fmd,sish meñK jeäÿr mÍlaIK wdrïN l<d' isoaêh jk wjia:dfõ oeßhf.a uj iy mshd ksjfia /§ isg keye'

w;awvx.=jg .;a 55 yeúßÈ úfha miqjQ iellre wo ^19& fmrjrefõ wkqrdOmqr w;sf¾l ufyaia;%d;ajrhd yuqjg bÈßm;a flreKd' tys§ ufyaia;%d;ajrhd ksfhda. lr we;af;a iellre wfma%,a 01 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,ihs'

uil ld,hla ;=, ú,ÉÑh m%foaYfhka jd¾;d jqKq fojk <ud wmpdr isoaêh fuh njhs fmd,Sish mjikafka'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...