විදෙස් කතගේ පස්ස අල්ලයි ! - Video

passa allayi
fld<U ;=uq,a, m%foaYfha§ úfoaYsl ldka;djlg miqmi m%foaYh we,a¨‍ ;reKfhl=g ta wi, isá mqoa.,hska lsysm fofkl= úiska myr § ;sfnkjd'

fuu úfoaYsl l; iuÕ ;j;a lsysm fofkl= meñK we;s w;r ta w;r Y%S ,dxlslhka fofofkl=o isg we;' fuu isoaêhg wod, ;reKh úfoaYsl l;f.a miqmi we,a,d Èùug ;e;a lsÍfï§ wks;a msßi úiska w,a,df.k myr§ fmd,sishg Ndr ÿka nj i|yka'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...