ෆෝන් එක ගිනි අරන් - Video

Pakistan Man Bursts into flames after 'cell phone battery explodes in his pocket'
l,siï idlal=fõ ;snq  cx.u ÿrl:khla mqmqrd hdfuka mlsia:dkfha  k.rhl§ ;/Kfhl= nrm;, ;=jd, ,nd ;sfnkjd' úfoia jd¾;d fmkajd fokafka wod< ;reKhdf.a isrer .skaklska jeiS .sh njhs'  Tyqf.a ÿrl:kfha negßfha hï fodaIhla ksid fuh isÿjkakg we;s njg mejfikjd'

idlal=fõ ;snQ ÿrl:kfha yg.;a .skak ksid Tyqf.a we÷ugo .sks weúf,k w;r miqj tu ia:dkfha isá wfhl= úiska j;=r nd,aÈhla f.k tu .skak ksjd oeóug iu;a fjkjd'

tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska'''''

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...