තිසරට දුන්න හොර අවුට් එක - Video

wdishdkq l=i,dk ;r.dj,sfha Bfha mej;s ;r.fha ch ysñjqfKa bkaÈhdjghs'fï ;r.fha uq,skau mkaÿjg myr ÿka Y%S ,xldj wiSre ;;a;ajhlg m;aj isáhÈ ;sir fmf¾rd h<s lKavdhu ia:djr ,l=Kq ixLHdjla lrd /f.k tñka isáhd'

kuq;a wYaúka hejQ mkaÿjlg fodaks úiska ;sirj iagïma lsÍulg ,la l< w;r me;s úksiqreo th tlajru oeù .sh l%Svlfhl= f,i igyka l<d'flfia fj;;a miqj fmkajQ o¾Ykj,ska meyeÈ,s jqfKa ;sir oeù fkd.sh l%Svlfhl= f,ihs' fï iïnkaOfhka f*ianqla Tiafiao oeä úfrdaOhla t,a, jqKd''


tu wjia:dj ùäfhdaj yd f*ianqla Tiafia yqjudre jQ fmdiaÜ tl;=j my;ska''
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...