මිනිහගේ බූරු වැඩේ - Video

Dramatic moment donkey is crushed to death and almost kills its owner when it walks under a level crossing barrier and into the path of a speeding train in Egypt
nQrejl= fh¥ lr;a;hla‌ jid ;snQ f¾,a f.aÜ‌gqjlska f.k heug fudav ñksil= oerE W;aidyhla‌ ksid tu nQrejd ureuqjg m;aùfï isoaêhla‌ jd¾;d fõ'

fuh isÿù we;af;a Bðma;=fjhs' iS>%.dó ÿïßhla‌ meñfKñka isá wjia‌:dfõ fudyq tlS fudav l%shdj isÿlr we;'nQrejd ÿïßfha .eà ñh.sh w;r lr;a;h meojQ ;eke;a;d iy tys isá <ufhla‌ .e,ù ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...