නව සන්ධානයක් එයි - Video

BBS Press Conference 09-03-2016
isxy, fn!oaOhdf.a whs;sjdislï wdrla‍Id lr mq¿,a cd;sl n,fõ.hla‌ f,i iÕ n,fõ.hla‌ f.dvkeÕSu i|yd fjka fjkaj lghq;= l< fn!oaO cd;sl ixúOdk ;=kla‌ Bfha ^09 jeksod& tl fmruqKla‌ jYfhka ikaOdk.; úh'

fufia tla‌jQ ixúOdk jkafka fndÿn, fiakd ixúOdkh" isxy, rdjh iy rdjKd n,h ixúOdkhs'

ft;sydisl hq. ld¾h Ndrhla‌ bgq lsÍu i|yd fuu tla‌ùu isÿjQ nj;a ñka miq ixúOdk l%shdj,sh taldnoaOj isÿ lrk nj;a fndÿ n, fiakd ixúOdkfha uyf,alï rdclSh mKa‌ä; .,f.dvw;af;a {kidr ysñfhda Bfha ^09 jeksod& mejiQy'

.ï uÜ‌gñka" Èia‌;%sla‌ uÜ‌gñka iy m<d;a uÜ‌gñka ñka bÈßhg ixúOdk lghq;= isÿ lrk nj;a Wkajykafia lSy'

fuu ikaOdk.; ùfuka miq tu ixúOdk Bfha ^09 jeksod& taldnoaO udOH yuqjla‌ meje;aùugo lghq;= fhdod ;sì‚'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...