ළමා හිසක් අතේ .! (VIDEO)

l¢ka fjka l< <ud ysila w;e;sj fudialõ w.kqjr .uka .;a ldka;djla reishdkq fmd,sish úiska w;awvx.=jg .kq ,enqjd' <ud ysi w;e;sj weh Wux ÿïßh ia:dkhla wi,ska .uka .kakd wdldrh ùäfhda o¾Ykj, we;=<;a jkjd' w;awvx.=jg .ekSfuka wk;=rej weh udkisl ffjoHjrhl= fj; bÈßm;a fldg ;sfnk nj úfoia jd¾;d i|yka lrkjd'

uOHu wdishdfjka reishdj fj; meñK we;s njg úYajdi flfrk weh is¢k ,o ysi wh;a orejd n,d lshd f.k we;s nj;a mejfikjd' fudialõ w.kqjr msysá orejdf.a fouõmshkag wh;a ksji .sks n;a lsÍug u;af;ka weh orejd >d;kh we;s njghs iel flfrkafka' isõ úhe;s orejdf.a ysi rys; ljkaoh ksjfia ;sî fidhd .;a nj trg n,OdÍka mjikjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...