අනතුරෙන් ගුරුවරියක් මියයයි - Video

badulla accident - one dead
nÿ,a, - fld<U m%Odk ud¾.fha Wvqjr my, fou< úÿy, bÈßfhaÈ Bfha ^29& oyj,a 1'45 g muK lkafÜk¾ f,dß r:hlg hgù tu úÿyf,au fiajh l< .=rejßhla tu ia:dkfhaÈu ñhf.dia we;s nj nÿ,a, fmd,Sish m%ldY lrhs'

fufia urKhg m;aj we;af;a yd,swe, Wvqjr 06 lKqj m%foaYfha mÈxÑ ví,sõ'tï'tï Y%Shd,;d kue;s 50 yeúßÈ foore ujls'

fuu .=rejßh ;j;a .=rejreka lsysm fofkl= iy mdie,a <uqka msßila iuÕ mdi, weß ksjig hEu ioyd nia r:hlg k.sñka isáhÈ msámiska meñ‚ lkafÜk¾ f,dß r:h nifha jeÈ .=rejßh hg lrf.k niar:h o iuÕ ñg¾ 27la muK bÈßhg weÈ f.dia we;ehs fmd,sish i|yka lrhs'

wk;=r isÿlsÍfuka miq f,dß r:fha ßhÿrd m,d‍f.dia we;s nj fmd,sish m%ldY lrhs'wk;=r ms<sn|j nÿ,a, fmd,Sish úiska mßlaIK mj;ajhs'

PdhdrEm my;ska'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...