ලංකාව T20 Rankingවල 8 ට වැටෙයි

International Cricket Council (ICC) has announced the new T20 ranking, in which Sri Lankan team gotmkaÿjdr 20 hs 20 f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sfha 2014 Y+rhkajQ Y%S ,xldj fujr m<uq jgfhkau mrdchù f.or taug isÿúh' mrdð; lKavdhu Bfha lgqkdhl nkavdrKdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqfmd<ska Y%S ,xldj n,d meñ‚hd'
Y%S ,xld lKavdhug fujr ch .; yels jqfha we*a.ksia:dkhg tfrysj meje;s ;r.h mu‚'


ngysr bkaÈh fldfoõ" tx.,ka; iy ol=Kq wm%sld hk lKavdhïj,g tfrysj mej;s ;r. Y%S ,xld lKavdhu mrdch úh'

;r.dj,sh wdrïN ùug fmr wka;¾ cd;sl l%slÜ ljqkais, 20 hs 20 fYa‚.; lsÍïys 6 jk ia:dkfha /£ isá Y%S ,xld lKavdhu fï jk úg 8 jk ia:dkh olajd miq nei ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...