බිග් මැච් කෝලම - Photos

The 'Big Match' School Cricket Gone Crazy
ì.aueÉ WKqiqu iu. fld<U wjg mdi,aj, fldÆlug isoaO lrk úúO úfkdao jev .ek miq.sh Èk lsysmh mqrdu jd¾;d jqKd' nd,sld mdi,a j,g isiqka lvd mekSu kj;ajkakg nd,sld mdi,aj, fmd,sia wdrlaIdj ;r lr ;sfnk mqj;l=;a miq.shod jd¾;d ù ;snqKd'

fuu úfkdao jevj, ;rul WÉp wjia:djla wo olskakg ,enqK w;r th PdhdrEmhg k.d.kakg mdGlfhl=g yelshdj ,eî ;sfnkjd'k.rfha ießierE ì.aueÉ isiqkaf.a g%la r:hl fld<U m%Odk fmf<a nd,sldjkao ke. hk wdldrfha oiqkla Èiaj ;sfnk w;r jeäÿr fidhd ne,Sfï§ ta hkafka we;a;gu ta nd,sld mdi,a ks, we÷ï we|.;a msßñ <uqka njo y÷kd.kakg yelsj ;sfnkjd'
k.rfha ku.sh nd,sld mdi,a j, ks, we÷ï wh:d Ndú;fha fhoùfuka Tjqka úfkdaohla ,enQ wdldrh wysxil i;=gla f,i kï lrkakg neß PdhdrEm lsysmhl=;a ta w;r ;sfnkjd' ta nd,sldjka f,i fjiaj<d.;a isiqkaf.a w.mi. m%isoaêfha w;.dkakg wfkla isiqka oerE W;aidyh ksidh'


Pix By -Lahiru Mudiyanse 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...